Obchodné podmienky

1.Úvod

1.1 Obchodná spoločnosť HUBERT J.E., s.r.o., so sídlom Vinárska 137, 926 01 Sereď, IČO: 36246794, IČ DPH: SK2020192757 ďalej len "Predávajúci" ), je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13173/T. Spoločnosť HUBERT J.E., s.r.o. prevádzkuje e-shop na stránke www.najnapoje.sk ( ďalej aj „e-shop“ ). Prostredníctvom tohto e-shopu má tretia osoba (ďalej „Kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke e-shopu. Zároveň v súlade s podmienkami určenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej „VOP“ ) a za predpokladu prijatia objednávky – návrhu kúpnej zmluvy – Predávajúcim, môže táto osoba ako Kupujúci, zakúpiť vybraný tovar.

1.2 Kontakty Predávajúceho :

- elektronická pošta najnapoje@hubertsekt.sk

- zákaznícka tel. linka 031/788 10 97, 031/788 10 40

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené údaje zmeniť alebo aktualizovať na www.najnapoje.sk

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou HUBERT J.E., s.r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade s týmito VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v e-shope na stránke www.najnapoje.sk. Tieto právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru a v závislosti od ich obsahu sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR, najmä (ale nie iba) Občianskeho zákonníka SR, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre e-shop  (ďalej len "Reklamačný poriadok") uvedeným v bode 6 týchto VOP.

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.najnapoje.sk, uzavretá v súlade s týmito VOP.

1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania. Takejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa v takom prípade riadia ustanoveniami zákona 513/1991 z.z. Obchodného zákonníka.

 1. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

2.1. Ponuka tovaru Predávajúceho sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.najnapoje.sk. Tu je Kupujúcemu k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prezeranie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednanie vybraného tovaru. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Kupujúcim v e-shope  Predávajúceho s tým, že pre vznik kúpnej zmluvy musí byť objednávka Kupujúceho potvrdená (akceptovaná ) Predávajúcim. Ak je objednávka Predávajúcim potvrdená postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v primeranej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim, sa tento môže oboznámiť na e-shope a vo VOP s informáciami, ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Ide o nasledovné informácie :

- hlavné vlastnosti tovaru uvádzané v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru. (Popis týchto sa nachádza pri každej tovarovej položke priamo v e-shope po rozkliknutí každej jednotlivej tovarovej položky)

- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná. (Údaje sú uvedené na stránke e-shopu na jeho hornej lište a aj v časti „Ďalšie kontakty“).

- telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má, ako aj adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet. ( Údaje sú uvedené na stránke e-shopu na jeho hornej lište a v časti „Ďalšie kontakty“ a adresa, na ktorej je možné podať reklamáciu je uvedená vo VOP v časti „Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok“).

- celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní. (Cena tovaru je uvedená vrátane DPH pri každej jednej tovarovej položke. Náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi sú uvedené na stránke www.najnapoje.sk v časti „Doprava a platba“.)

- cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou. (Na stránke www.najnapoje.sk je uvedený telefonický kontakt na číslo s bežnou tarifou).

- platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. (Predávajúci dodáva tovar najneskôr v lehote do 14 dní od potvrdenia objednávky resp. uhradenia kúpnej ceny. Kupujúci platí za tovar vopred prevodom na účet Predávajúceho, platobnou kartou priamo na stránke e-shopu alebo formou dobierky. (Podrobnosti sú uvedené v týchto VOP v bode 3 resp. 4)

- informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. (Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP. Súčasťou VOP je aj formulár, ktorým môže Kupujúci oznámiť Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy)

- informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. č. 102/2014 z.z. , a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. (Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

- povinnosť spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zák. č. 102/20014 z.z., ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 sa neuvádza vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci prostredníctvom e-shopu neposkytuje žiadne služby.

- informáciu o tom kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy ( Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

- poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (Uvedené v samostatnom bode 6 týchto VOP)

- informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať  (Uvedené v samostatnom bode 6.7. týchto VOP).

Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odoslaním objednávky na e-shope. Od týchto podmienok je možné odchýliť sa iba po vzájomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim. Kupujúci zároveň s odoslaním objednávky berie na vedomie, že toto odoslanie objednávky je spojené s jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

2.2. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si Kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na ikonu zobrazujúcu nákupný košík tovar pridá medzi tovar, ktorý mieni kúpiť. Stránka mu zároveň ponúka určenie počtu konkrétnych produktov, ktoré môže objednať. Po vložení tovaru do nákupného košíka má možnosť Kupujúci pokračovať ďalej v nákupe s využitím možnosti „Pokračovať v nákupe“ alebo zvoliť možnosť „Pokračovať do pokladne“. Kupujúci má stále možnosť vrátiť sa k ďalšiemu nákupu, upraviť obsah košíka a aj ho úplne vyprázdniť. Pokiaľ sa rozhodne ním vybratý tovar zakúpiť, ponúka sa mu možnosť nakúpiť s alebo bez registrácie, ak je Kupujúci už registrovaný, klikne na „Prihlásiť sa“. V prípade, že Kupujúci nie je na stránke registrovaný, je povinný vyplniť kontaktné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail, Mesto alebo Obec, Ulica a č.p., PSČ, teda fakturačnú, v prípade potreby i doručovaciu adresu Kupujúceho (v prípade, ak sa odlišuje od fakturačnej). Kupujúci má stále možnosť pokračovať v nákupe alebo pristúpiť k ďalšiemu kroku.

V ďalšej časti nákupného košíka si Kupujúci môže vybrať spôsob doručenia a platby. Tu je Kupujúci oboznámený s tým, že doručovanie tovaru sa realizuje prostredníctvom zmluvného partnera - kuriérskej spoločnosti, a zároveň je uvedená presná cena dopravy a lehota doručenia. E-shop zároveň ponúka možnosť osobného odberu na recepcii spoločnosti Hubert J.E. s.r.o. v Seredi. Platba v  prípade osobného odberu musí byť uskutočnená pri nákupe na e-shope (platba prevodom na účet respektíve platba platobnou kartou). Nie je možná hotovostná platba na recepcii spoločnosti Hubert J.E. s.r.o. v Seredi. Platba za tovar musí byť pripísaná na účte spoločnosti, na základe čoho je tovar uvoľnený na vyzdvihnutie. O tovare pripravenom na vyzdvihnutie je kupujúci vopred informovaný. Kupujúci má stále možnosť vrátiť sa späť k nákupu. 

Za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť formou prevodu na účet spoločnosti, platobnou kartou, prípadne na dobierku, kedy tovar uhradí kuriérovi pri dodaní tovaru.

V prípade, že je kupujúci rozhodnutý tovar si objednať, klikne na tlačidlo „Objednať“. Tomuto kroku predchádza preštudovanie a odsúhlasenie týchto VOP, ako predpokladu úspešnej objednávky, čím zároveň Kupujúci berie na vedomie, že odosiela objednávku s povinnosťou platby, čo pre neho znamená povinnosť za tovar zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase objednávky.

2.3. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje potrebné pre včasné a správne doručenie objednaného tovaru.

2.4. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky, v časti „Adresa“ požadované údaje.

2.5. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez e-shop. Táto objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 5 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez e-shop sa Kupujúci stáva viazaným svojou objednávkou počas tejto lehoty a zaväzuje sa kúpiť a prevziať ním objednaný tovar za kúpnu cenu uvedenú v čase odoslania objednávky na e-shope, a to v súlade s podmienkami VOP, všetko za predpokladu, že objednávka bude v danej lehote Predávajúcim akceptovaná. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou.

2.6. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.7 Zmena v objednávke je výnimočne možná pokiaľ Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku Kupujúceho v celom rozsahu, t.j. pokiaľ niektorá z objednaných položiek nebude momentálne dostupná alebo pokiaľ Kupujúci svojou objednávkou prekročí Predávajúcim stanovený limit, pri ktorom môže predávajúci objednávku odmietnuť. Tento limit je Predávajúcim stanovený na 100 ks produktov objednaných v rámci obdobia kalendárneho mesiaca. Kupujúci bude v takýchto prípadoch o tejto skutočnosti informovaný e-mailom. Kupujúci je povinný k zmene objednávky odoslať Predávajúcemu stanovisko v lehote do 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Počas tejto doby budú dostupné položky z objednávky alebo položky nepresahujúce limit Kupujúcemu rezervované. Odsúhlasením navrhovanej zmeny v objednávke vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. Pokiaľ Kupujúci zmenu objednávky v uvedenej lehote neodsúhlasí, objednávka sa uplynutím uvedenej lehoty zrušuje v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na jej zmenu sa považuje za neprijatý Kupujúcim." 

2.8. Z uzavretej  kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote maximálne do 14 dní od uzavretia zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny (bod  4.1. VOP).

2.9. Pokiaľ Predávajúci dodatočne zistí tlačovú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru (dostupnosť, množstvo, možnosti dodania, cena alebo vyššia moc) a to bez ohľadu či je to pred alebo po uzavretí zmluvy, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch oprávnené pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť (Kupujúci), resp. ju odmietnuť (Predávajúci). Pokiaľ takúto chybu Predávajúci zistí po uzatvorení zmluvy, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a to až do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci má tiež v uvedenom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2.10. Kupujúci je tiež oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru ( § 7 ods. 5 zák. č. 102/2014 z.z.). Úprava odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho po prevzatí objednaného tovaru je uvedená v samostatnom bode 5 týchto VOP a v príslušných ustanoveniach právnych predpisov.

2.11. Postúpenie pohľadávky zo vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP nie je možné.

2.12. Nakupujúci bere na vedomie, že odoslaním objednávky potvrdzuje, že jeho vek je 18 rokov a viac.

 1. Kúpna cena, platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu dopravy podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené samostatne a tiež ako súčet ceny tovaru a poštovného . Cena tovaru na e-shope je uvedená s DPH.

3.2 Akciové kúpne ceny produktov. Percentá zliav uvádzané pri akciových produktoch sú zaokrúhľované matematicky na najbližšie celé číslo, tzn. že udané % zľavy môže byť reálne nižšie/vyššie v prepočte na konečnú zľavnenú sumu, napr. pri akciovej cene za produkt 21,99 € je zobrazovaná zľava 10 %, pričom reálna zľava za produkt je 10,32 % pri pôvodnej cene produktu 24,52 €.

3.3. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru Kupujúcemu je stanovený prevodom na účet Predávajúceho, platobnou kartou alebo formou dobierky. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť  prevodom na účet Predávajúceho, platobnou kartou postupom uvedeným na stránke, pričom berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny a dopravy je podmienkou odoslania objednaného tovaru Kupujúcemu. Pri platbe dobierkou je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu priamo doručujúcemu kuriérovi.

3.4. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.5. Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru v súlade s platnými predpismi  SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby mu faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky ako faktúra elektronická, ktorá však predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Faktúra posielaná spolu s tovarom je súčasne  dodacím listom aj záručným listom.

 1. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená zmluva podľa týchto VOP, t.j. od akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD SK s.r.o. na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a to iba na adresu v SR. Dodanie tovaru na adresu mimo územia SR na základe objednávky tovaru z adresy www.najnapoje.sk  nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený primeranými prostriedkami overiť či je preberajúca osoba oprávnená tovar prevziať.

Cena za doručenie tovaru je závislá od váhy zásielky a jej výška je uvedená v osobitnej časti podmienok pod názvom „Doprava a platba“. Ide o doručenie na Kupujúcim uvedenú adresu, kedy Kupujúci alebo ním preukázateľne poverená osoba prevezme doručovaný tovar od doručovateľa. Cena za doručenie tovaru sa neúčtuje za nákup v hodnote od 100 € s DPH.

4.2. Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné iba v prípade, že preberajúcim je Kupujúci alebo ním poverená osoba, ktorá prevzatie tovaru potvrdí doručovateľovi. V opačnom prípade je doručovateľ oprávnený tovar nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od doručovateľa tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky prevziať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru.

4.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena dopravy  ako pri akceptácii objednávky, za takto rozdelené dodanie tovaru platí Kupujúci cenu dopravy iba raz.

4.4. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 48 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a listov sa predpokladá, že tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne a včas, pokiaľ Kupujúci nepreukáže opak.

4.5. Poškodenie tovaru je Kupujúci povinný oznámiť  Predávajúcemu e-mailom (info@najnapoje.sk) alebo telefonicky (031/788 10 97, 031/788 10 45) a to bezodkladne. Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia tovaru, zistiteľného pri jeho prevzatí, nebudú Predávajúcim uznané.

4.6. Pokiaľ nastane situácia, že tovar nie je možné Kupujúcemu dodať, je Predávajúci povinný  bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru. To isté platí  aj v prípade vyššej moci, v prípade dôvodov na strane doručovateľa alebo iných dôvodov, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

 1. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

5.1. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ bol tovar z jednej objednávky dodaný na základe rozhodnutia Predávajúceho viacerými samostatnými dodávkami, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar  dodaný ako posledný.

Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou – oznámením Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty ( § 8 ods. 2 zák. č. 102/2014 z.z.). Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať  identifikáciu Kupujúceho a tiež tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť Kupujúcim vlastnoručne podpísané a odoslané na adresu HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď.

Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci použiť formulár, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok a ktorý je tiež k dispozícii na stiahnutie na stránke www.najnapoje.sk. V prípade odstúpenia od zmluvy použitím formulára uvedeného na stránke Predávajúceho a zaslaného elektronicky, Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto oznámenia, potvrdí túto skutočnosť Kupujúcemu.

Odstúpením od zmluvy od zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok na vrátenie ním zaplatenej kúpnej ceny za tento tovar vrátane nákladov, ktoré mal Kupujúci v súvislosti s objednaním tovaru. Platby, ktoré Kupujúci uhradil Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstúpil, je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uvedené platby poštovým poukazom. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, avšak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť platby Kupujúcemu pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby ( § 9 ods.5 zák. č. 102/2014 z.z.).

Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný tovar zaslať Predávajúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Uvedená lehota je zachovaná pokiaľ v jej posledný deň bol tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a musí byť bez známok opotrebenia.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, pokiaľ s ním zaobchádzal iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v prípadoch v ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 z.z.

5.2. Ak bude Kupujúcim vrátený poškodený tovar zjavne používaný nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.

 

 

 1. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Predávajúci vydáva v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a s ustanoveniami §§ 612 - 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov - Kupujúcich v súvislosti s kúpou tovarov prostredníctvom internetu, a to cez e-shop umiestnený na internetovej stránke  - www.najnapoje.sk

6.2.Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke e-shopu spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o. – www.najnapoje.sk

6.3.Zodpovednosť za vady tovaru

Bezprostredne pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balíkov. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Pokiaľ je transportné balenie opatrené páskou Predávajúceho alebo doručovateľa a táto je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu zásielky a pokiaľ skutočnosti nasvedčujú, že zásielka bola neoprávnene otvorená, je Kupujúci povinný zásielku od doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu bez uvedenia porušenia zásielky Kupujúci totiž potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú, Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

V zmysle príslušných zákonných ustanovení ( občiansky zákonník) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania alebo nesprávneho zásahu.

Napriek vyššie uvedenej zodpovednosti Predávajúceho za akosť tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady:

 -   ak Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

-  ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,

-   ak je tovar Kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,

-    pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena,

- ak Kupujúci neskladoval tovar , ktorým je víno alebo obdobný produkt spôsobom, ktorý je požadovaný pre zachovanie jeho kvality a zdravotnej nezávadnosti ( chlad, tmavé prostredie)

6.4. Záručná doba

Záručná doba  resp. jej dĺžka sa riadi právnymi predpismi. Začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Účtovný doklad slúži ako záručný list a tiež zároveň aj dôkaz o začatí plynutia záručnej doby. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tomto uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Kupujúci berie výslovne na vedomie, že doba minimálnej trvanlivosti potravín sa výslovne neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10% objemových percent alkoholu, vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu ( príloha X Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011).

Kupujúci berie tiež na vedomie, že niektoré produkty z ponuky (archívne vína) sú Predávajúcim dlhodobo skladované v súlade s požiadavkami kladenými na uvedený druh produktov ale vzhľadom na vek týchto produktov, je možné predpokladať ich chuťové a senzorické vlastnosti ale nie je možné tieto zaručiť.

6.5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú na e-mailovej adrese odbyt@hubertsekt.sk, na tel. č. 031/788 10 26, 031/788 10 35 alebo písomne poštou u Predávajúceho na adrese HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď. Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby a  pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.  Pri reklamovaní vady poštou je Kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a kontaktné údaje Kupujúceho. Reklamáciu je možné podať aj elektronicky s priloženými dokladmi vo forme scanu. Predávajúci upozorňuje, že reklamovaný tovar vrátený Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim prijatý.

6.6. Povinnosti Predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim

Ak Kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp.  ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.  

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to nasledovne:

 1. a)  vybavenie reklamácie ihneď,
 2. b)   v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 3. c)  v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok, nie je možné od Kupujúceho žiadať úhradu nákladov spojených s týmto odborným posúdením a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju odmietol, je povinný v doklade o odmietnutí reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie Predávajúcim určenej osobe,  všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie.  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený Kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, na základe výzvy Predávajúceho je Kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od Predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Pokiaľ si Kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy Predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú Kupujúcim, Predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od Kupujúceho skladné vo výške 0,20€/deň uskladnenia.

Nároky Kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie sú nasledovné :  

-          ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady.   Predávajúci však môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobuje vážne ťažkosti.

-          ak ide o vadu neodstrániteľnú, t.j. ak vadný tovar nie je možné opraviť; ak sú preukázateľne narušené kvalitatívne vlastnosti tovaru potravinárskeho charakteru ide síce o vadu odstrániteľnú ale Kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, alebo ak ide o väčší počet vád, má Kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru.

-          ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje reklamácie tovarov nadobudnutých Kupujúcim cez e-shop predávajúceho v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Iné sťažnosti a podnety Kupujúcich je možné adresovať na adresu sídla Predávajúceho a tiež elektronicky na info@najnapoje.sk .

6.7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z.z. o alternatívnom riešení sporov v prípade, že nie je spokojný s vyriešením jeho reklamácie alebo v prípade, že boli porušené jeho práva, právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Túto žiadosť adresuje na mailovú adresu info@najnapoje.sk.

Pokiaľ Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne alebo na ňu nezareaguje v lehote do 30 dní od jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Takýmito subjektmi sú orgány uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 z.z. a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa ust. § 5 ods. 2 cit. zákona 391/2015 Z.z. Náležitosti takéhoto návrhu sú uvedené v ust. § 12 Zákona 391/2015 Z.z. 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady  č. 524/2013 je zriadená tzv. platforma RSO (riešenie sporov online). Na tejto platforme, ktorá je funkčná od 15.2.2016, môže Kupujúci - spotrebiteľ podať online sťažnosť. Táto platforma je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

Alternatívnym riešením sporov podľa zákona č. 391/2015 z.z. sa môžu riešiť iba spory vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených na diaľku, pričom ich hodnota musí prevyšovať sumu 20 EUR. V súvislosti s takýmto sporom je subjekt alternatívneho riešenia sporov oprávnený od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie takéhoto riešenia sporu maximálne vo výške 5 EUR s DPH.

 1. Ochrana osobných údajov

Na základe súhlasu kupujúceho so spracúvaním osobných údajov (udelením pri registrácii), Predávajúci spracúva nasledovné osobné údaje klienta: meno, priezvisko, adresa, e-mail adresa, telefónne číslo na účel objednania a doručenia tovaru.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na našu poštovú adresu, alebo e-mail adresu info@najnapoje.sk

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané na území Slovenskej republiky.

Pri zasielaní e-mailov s informáciou o vytvorení objednávky je zasielané minimálne množstvo osobných údajov (okrem e-mail adresy len zvolená poštová adresa pre doručenie).

Získané osobné údaje z objednania tovaru nebudú používané k automatizovanému profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu.

Nezávisle od objednania tovaru je možné aktivovať zasielanie marketingových materiálov Predávajúceho, v profile Osobné údaje - zaškrtnutím políčka „Prihlásiť sa k odberu noviniek“ alebo aj „Prijímať špeciálne ponuky našich partnerov“. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Marketingové materiály budú zaslané ak v čase ich odoslania budete klient mať aktívny súhlas pre ich zasielanie.

Doba spracúvania osobných údajov uvedených v objednávke bude 10 rokov (podľa zákona o účtovníctve). Doba uchovávania histórie prihlásení je 3 mesiace. Doba uchovávania záznamov poskytnutí / neposkytnutí súhlasu so zasielaním marketingových materiálov je 1 rok. Po uplynutí uvedenej doby systém nepotrebné údaje autonómne vymaže.

Vaše právo na prístup k osobným údajom poskytuje funkcionalita e-shopu. Osobné údaje a informácie o prihlásení je možné po prihlásení zobraziť v rámci detailov o účte, v časti „PRÍSTUP K ÚDAJOM“.

Právo na výmaz osobných údajov je možné aktivovať po prihlásení zobraziť v rámci detailov o účte v časti „VYMAZAŤ ÚDAJE“. Vymazané však budú len tie údaje, ktoré už nebudú potrebné pre vyššie uvedený účel spracúvania (napr. objednávky a údaje osobné údaje v objednávkach je možné vymazať až po 10-tich rokoch).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a na prenos osobných údajov je možné uplatniť zaslaním žiadosti na poštovú adresu Predávajúceho, alebo e-mail adresu info@najnapoje.sk

Podľa Nariadenia EÚ č. 2016/679 a so zákona č. 18/2018 Z. z. má kupujúci právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Osobné údaje budú po objednaní tovaru  poskytnuté spoločnosti DPD SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, ktorá pre predávajúceho zabezpečuje doručenie zásielok, a s ktorou má HUBERT J.E., s.r.o. podpísanú Zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorou je sprostredkovateľ viazaný k mlčanlivosti a k spracúvaniu osobných údajov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z. Právnym základom na uvedené poskytnutie údajov je realizovanie objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru. 

Prevádzku e-shopu www.najnapoje.sk zabezpečuje spoločnosť EWORKS.sk, Hlboká 7, 949 01 Nitra, s ktorou má HUBERT J.E., s.r.o. podpísanú Zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z..

Nezávisle od prevádzky e-shopu si môžete aktivovať používanie cookies: https://www.najnapoje.sk/content/14-pouzivanie-cookies

 1. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

8.1. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle §71 ods.1 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Súhlas,,). Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru, ktorá je náhradou faktúry v listinnej (papierovej) forme.

8.2. Predávajúci  sa zaväzuje zasielať Kupujúcemu  elektronickú faktúru spolu s prípadnými prílohami a doručovať ju vo formáte pdf. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorá je uvedená v tomto Súhlase. Kupujúci je oprávnený požadovať od Predávajúceho  zasielanie elektronických faktúr súčasne na viacero e-mailových adries.

8.3. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.

8.4. Kupujúci vyhlasuje, že má výlučný prístup k predmetnej e-mailovej adrese.

8.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že údaje sprístupnené v elektronickej faktúre sú predmetom obchodného tajomstva a že sú povinné toto tajomstvo zachovávať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese Kupujúceho alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie Kupujúceho.

8.6. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Kupujúceho do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase ku Kupujúcemu alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Kupujúceho  nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.

8.7. Kupujúci je povinný neodkladne informovať Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy.

8.8. Elektronická faktúra je daňovým dokladom a spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

 1. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme. Kupujúci má právo podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.

Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania vzájomných záväzkov strán vzniknutých z uzatvorenej zmluvy na webovom rozhraní www.najnapoje.sk, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia odstúpením od nej alebo na základe dohody.

9.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu sa predpokladá, že správa bola doručená na druhý deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu  platí, že správa sa považuje za nedoručenú do potvrdenia jej prijatia Predávajúcim.

9.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP resp. zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť celých VOP resp. zmluvy . Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. v čase uzatvorenia takejto zmluvy.

9.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a pre zmluvné strany záväzné odo dňa ich zverejnenia na webe Predávajúceho. Nahliadnuť do nich je možné aj v sídle Predávajúceho. Je právom Predávajúceho ich podľa vlastného uváženia  rušiť, meniť, dopĺňať, upravovať alebo nahrádzať ako celok novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú vždy VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.5. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 22/2004 z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zák. č. 250/2007 z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovení zákona č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo  prevádzkových priestorov Predávajúceho vykonáva

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Bratislava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/ 5512 689; 033/5512 690, fax č.: 033/ 5512 656

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

 

Kupujúci:                                                                            Predávajúci:

Meno a priezvisko*:

 

Obchodné meno*:

Hubert J.E., s.r.o.

Ulica a číslo*:

 

Ulica a číslo*:

Vinárska 137

Mesto*:

 

Mesto*:

Sereď

PSČ*:

 

PSČ*:

926 01

Telefón:

 

Telefón:

+421 31 788 10 35

E-Mail:

 

E-Mail:

odbyt@hubertsekt.sk

 

 

IČO*:

36246794

 

 

DIČ/IČ DPH:

SK2020192757

 

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar / službu, ktorý som si objednala / objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky - eshopu.V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z., uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

 

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.najnapoje.sk

Objednávka číslo:

 

zo dňa:

 

Tovar mi bol doručený dňa* (deň prevzatia):

Číslo faktúry:

Žiadam preto o vrátenie:

(označte len jednu možnosť)

 A. Plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je odstúpenie od zmluvy)

 B. Čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Vrátený tovar a počet kusov (iba ak vraciate len časť tovaru):

 

 

 

 

 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu v Eurách:

Požadovanú sumu mi vráťte*:

(označte len jednu možnosť)

 A. Poštovým poukazom na moju adresu:

Meno a priezvisko*:

Ulica a číslo*:

Mesto*:

PSČ*:

 B. Prevodom na účet (číslo / kód banky alebo IBAN):

Obsah zásielky:

(označte možnosti)

 A. Odstúpenie od zmluvy

 B. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia

 C. Faktúra o kúpe tovaru

 D. Príslušenstvo k tovaru

 E. Dodací list

 F. Iné (uveďte):

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je v dodaný tovar, alebo preukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu, pričom distribučné a logistické náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

 

V                                     dňa

                                                                                                              _____________________

                                                                                                                            Podpis

 

*označené polia sú povinné