Podmienky ochrany osobných údajov

Na základe súhlasu kupujúceho so spracúvaním osobných údajov (udelením pri registrácii), Predávajúci spracúva nasledovné osobné údaje klienta: meno, priezvisko, adresa, e-mail adresa, telefónne číslo na účel objednania a doručenia tovaru.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na našu poštovú adresu, alebo e-mail adresu info@najnapoje.sk

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané na území Slovenskej republiky.

Pri zasielaní e-mailov s informáciou o vytvorení objednávky je zasielané minimálne množstvo osobných údajov (okrem e-mail adresy len zvolená poštová adresa pre doručenie).

Získané osobné údaje z objednania tovaru nebudú používané k automatizovanému profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu.

Nezávisle od objednania tovaru je možné aktivovať zasielanie marketingových materiálov Predávajúceho, v profile Osobné údaje - zaškrtnutím políčka „Prihlásiť sa k odberu noviniek“ alebo aj „Prijímať špeciálne ponuky našich partnerov“. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Marketingové materiály budú zaslané ak v čase ich odoslania budete klient mať aktívny súhlas pre ich zasielanie.

Doba spracúvania osobných údajov uvedených v objednávke bude 10 rokov (podľa zákona o účtovníctve). Doba uchovávania histórie prihlásení je 3 mesiace. Doba uchovávania záznamov poskytnutí / neposkytnutí súhlasu so zasielaním marketingových materiálov je 1 rok. Po uplynutí uvedenej doby systém nepotrebné údaje autonómne vymaže.

Vaše právo na prístup k osobným údajom poskytuje funkcionalita e-shopu. Osobné údaje a informácie o prihlásení je možné po prihlásení zobraziť v rámci detailov o účte, v časti „PRÍSTUP K ÚDAJOM“.

Právo na výmaz osobných údajov je možné aktivovať po prihlásení zobraziť v rámci detailov o účte v časti „VYMAZAŤ ÚDAJE“. Vymazané však budú len tie údaje, ktoré už nebudú potrebné pre vyššie uvedený účel spracúvania (napr. objednávky a údaje osobné údaje v objednávkach je možné vymazať až po 10-tich rokoch).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a na prenos osobných údajov je možné uplatniť zaslaním žiadosti na poštovú adresu Predávajúceho, alebo e-mail adresu info@najnapoje.sk

Podľa Nariadenia EÚ č. 2016/679 a so zákona č. 18/2018 Z. z. má kupujúci právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Osobné údaje budú po objednaní tovaru  poskytnuté spoločnosti DPD SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, ktorá pre predávajúceho zabezpečuje doručenie zásielok, a s ktorou má HUBERT J.E., s.r.o. podpísanú Zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorou je sprostredkovateľ viazaný k mlčanlivosti a k spracúvaniu osobných údajov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z. Právnym základom na uvedené poskytnutie údajov je realizovanie objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru. 

Prevádzku e-shopu www.najnapoje.sk zabezpečuje spoločnosť EWORKS.sk, Hlboká 7, 949 01 Nitra, s ktorou má HUBERT J.E., s.r.o. podpísanú Zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z..

Nezávisle od prevádzky e-shopu si môžete aktivovať používanie cookies: https://www.najnapoje.sk/content/14-pouzivanie-cookies