Reklamačný poriadok

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť HUBERT J.E., s.r.o., so sídlom Vinárska 137, 927 01 Sereď, IČO 36 246 794, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v Oddieli  Sro, vo vložke číslo 13173/T (ďalej len „Predávajúci“), vydáva v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a s ustanoveniami §§ 612 - 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „Kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovarov prostredníctvom internetu, a to cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.najnapoje.sk.

1.2 Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke e-shopu spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o. – www.najnapoje.sk

Článok II.

Zodpovednosť za vady tovaru

2.1 Bezprostredne pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balíkov. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť prepravcovi ako aj spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Pokiaľ je transportné balenie opatrené páskou Predávajúceho alebo prepravcu a táto je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu zásielky a pokiaľ skutočnosti nasvedčujú, že zásielka bola neoprávnene otvorená, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu bez uvedenia porušenia zásielky Kupujúci totiž potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná.

2.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2.3 V zmysle príslušných zákonných ustanovení ( občiansky zákonník) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

2.4 Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania, a / alebo nesprávneho zásahu.

2.5 Napriek ustanoveniu bodu 2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady:

 -   ak Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

-  ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,

-   ak je tovar Kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,

-    pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena,

-  ak Kupujúci neskladoval tovar, ktorým je víno alebo obdobný produkt, v podmienkach, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie jeho kvality a zdravotnej neškodnosti.

 

Článok III.

Záručná doba

3.1 Dĺžka záručnej doby

 1. a) Záručná doba, resp. je dĺžka sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie výslovne na vedomie, že doba minimálnej trvanlivosti potravín sa výslovne neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10% obj., všetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje vyrábané z ovocia a hrozna.
 2. b) Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Účtovný doklad slúži ako záručný list a tiež zároveň aj dôkaz o začatí plynutia záručnej doby.

3.2 Začiatok plynutia záručnej doby

 1. a) Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. b) Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 3. c) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

3.3 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tomto uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Článok IV.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

4.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne poštou u Predávajúceho na adrese: HUBERT J.E., s.r.o., so sídlom: Vinárska 137, 927 01 Sereď alebo na e-mailovej adrese info@najnapoje.sk.

4.2 Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

 1. a)   najneskôr do uplynutia záručnej doby,
 2. b)   pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe,

inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. Uvedené lehoty sa nevzťahujú na reklamáciu nesprávne účtovanej platby. Takúto platbu je Kupujúci povinný reklamovať bezprostredne po nákupe.

4.3 Pri reklamovaní vady poštou je Kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a kontaktné údaje Kupujúceho. Reklamáciu je možné podať aj elektronicky s priloženými dokladmi vo forme scanu. Predávajúci upozorňuje, že reklamovaný tovar vrátený Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim prijatý.

Článok V.

Povinnosti Predávajúceho prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim

5.1 Prijatie reklamácie.

Ak Kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp.  ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

 

5.2

Spôsob vybavenia reklamácie.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to nasledovne:

 1. a)   ihneď,
 2. b)   v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 3. c)   v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.3

Zamietnutie reklamácie.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok nie je možné od Kupujúceho žiadať úhradu nákladov spojených s týmto odborným posúdením a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju odmietol, je povinný v doklade o odmietnutí reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie Predávajúcim určenej osobe,  všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

5.4

Vybavenie reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. 

Článok VI.

Nároky Kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

6.1 Odstrániteľné vady tovaru.

 1. a)  ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. c)  Predávajúci však môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobuje vážne ťažkosti.

6.2 Neodstrániteľné vady tovaru.

 1. a) Vady sa považujú za neodstrániteľné,

- ak vadný tovar nie je možné opraviť; ak sú preukázateľne narušené kvalitatívne vlastnosti tovaru potravinárskeho charakteru ide síce o vadu odstrániteľnú ale Kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne,

- ak ide o väčší počet vád

 1. b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru.
 2. c) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Článok VII.

Záverečné ustanovenie

7.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.08.2021.